วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี นำโดยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ จำนวน ๔ วาระ ดังนี้

๑.แจ้งกรอบอัตรากำลังบุคลากร ลูกจ้างในสำนักงานอธิการบดี

๒. แจ้งการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper)

๓. แจ้งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้าง โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ

๔. แจ้งการจัดทำคู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนการศึกษา และรายงานผลการควบคุมภายใน จากส่วนงานสำนักงานตรวจสอบภายใน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ วาระ ดังนี้ ๑. การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้าง เงินนอกงบประมาณ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces