วันศุกร์, เมษายน 26

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร IDP+IS

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๑๗๖/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “IDP+IS: และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ความทราบแล้ว นั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws) , (3) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veterans of 3 southern border provinces