วันอังคาร, ตุลาคม 20

มจร วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันพุธ ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชสีมาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อการให้บริการวิชาการ “การเป็นผู้นำในองค์กรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง B  ๕๐๔ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ให้ความรู้ งานบริหารงานบุคคล โดยพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การกล่าวโดยสรุปของผู้บริหาร

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces