วันอังคาร, ตุลาคม 20

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2562

ระยะที่ ๑  ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2562

ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม

๑. ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ หรือ ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร)

๒. มีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ขนาดย่อ ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษเอสี่ (A4) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

 

ส่งใบสมัครพร้อมเค้าโครงผลงาน ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  รับจำนวนจำกัดเพียง ๖๐ รูป/คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  มีเอกสารประกอบครบถ้วน และลำดับการส่งใบสมัครทางอีเมล์ center@mcu.ac.th

 

ดาวน์โหลด   เอกสารใบสมัคร 

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.