วันอังคาร, ตุลาคม 20

วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนงาน วิทยาเขตพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“สื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้แผนพัฒนาบุคลากร บูรณาการกับแผนฯ ๑๒ เพื่อมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน โดยมีทีมงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง เป็นวิทยากรทั้งการบรรยาย และจัดกิจกรรม Workshop “ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเชิงกลยุทธ์” รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การควบคุมภายใน : เครื่องมือช่วยให้บริหารงานสู่ความสำเร็จ นำโดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะวิทยากรกระบวนการ ของกลุ่มงานพัฒนางานบุคลากร กองกลาง ณ วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces