วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๙๘/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน (Work Manual)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒

 ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces