วันอังคาร, ตุลาคม 20

กองกลาง จัดอบรมระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ๕ ระบบ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง จัดอบรมระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล จำนวน ๕ ระบบ ประกอบด้วย
๑. ระบบทะเบียนประวัติ
๒. ระบบการบันทึกการปฏิบัติงาน
๓. ระบบเงินเดือน
๔. ระบบการสรรหาและคัดเลือก
๕. ระบบบริการตนเอง
#ทั้งนี้ เพื่อการให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า ตามนโยบาย HR 4.0

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces