วันศุกร์, เมษายน 26

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก Human Resources Scorecard

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ ศทม. ๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก Human Resources Scorecard” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws) , (3) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veterans of 3 southern border provinces