วันอังคาร, ตุลาคม 20

ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ดำเนินการ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ค้หาความผิดปกติและเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก ของบุคลากรประจำ ลูกจ้าง ผู้เชียวชาญและที่ปรึกษา 

รายละเอียด รายการตรวจสุขภาพ

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces