กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค. ๐๔๐๗/ว ๕๒๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง นั้น

 มหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เวียนแจ้งหนังสือดังกล่าว

ดาวน์โหลดจดหมายแจ้งได้ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces