ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง วัน เวลาปฎิบัติงานและวันหยุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ จึงออกประกาศกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สามารถดาวโหลดคำประกาศได้ที่นี่

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces