วันอังคาร, ตุลาคม 20

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แจ้งยกเลิกใบเสร็จ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๙/ว ๑๕๘๓ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุว่า ได้ตรวจสอบพบว่าใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เล่มที่ ๐๐๑๙๑ เลขที่ ๐๑ – ๕๐ ได้สูญหาย นั้น

      มหาวิทยาลัย มอบหมายให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เวียนแจ้งหนังสือดังกล่าว

ดาวน์โหลดจดหมายแจ้งได้ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.