วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15

ตอบแบบสำรวจ “แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตอบแบบสำรวจ “แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒” โดย Download แบบฟอร์ม ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

๑ . KM-Form ๐๑ PDF Word (แบบฟอร์มแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน)

๒ . K-AP Form PDF Excel (แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ขอให้ทุกส่วนงานมีบันทึกข้อความตอบรับ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่งไปที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และจัดทำรายงานทั้ง ข้อ ๑. และ ๒.  ในรูปแบบไฟส์  .doc หรือ .xls และ PDF  โดยตั้งชื่อไฟส์ และชื่อเรื่องอีเมล์ว่า “KM-๒๕๖๒- ……….………” ตามด้วยชื่อส่วนงาน  เช่น KM-๒๕๖๒-วิทยาเขตหนองคาย” เป็นต้น  ไปยังอีเมล์  center@mcu.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Share.

About Author

Educational profile: - Dip. (Diploma in Accounting) , LL.B. (Bachelor of Laws) , M.A. (Social Development)