ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนด ดังนี้

ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

สัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • สอบสัมภาษณ์ บุคลากร ประเภท วิชาการ

สัมภาษณ์วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

สัมภาษณ์วันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • สอบสัมภาษณ์บุคลากรและลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ คลิก

๑. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภทวิชาการ

๒. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป

รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์ โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ , ๘๘๐๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces