วันจันทร์, ตุลาคม 22

ประกาศ วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนดดังนี้

ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

สัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • สอบสัมภาษณ์ บุคลากร ประเภท วิชาการ

สัมภาษณ์วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

สัมภาษณ์วันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • สอบสัมภาษณ์บุคลากรและลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ คลิก

๑. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภทวิชาการ

๒. ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพทั่วไป

Share.