วันจันทร์, ตุลาคม 22

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับข้อเสนอ

ตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พุทธศักราช ๒๕๕๕

๒.๒ เป็นผู้ผ่านการอบรมการเขียนผลงานในหลักสูตรการเขียนผลงานสำหรับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง*

๒.๓ ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจำส่วนงาน ตามข้อ ๔  ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. เปิดรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ให้จัดทำบันทึกข้อความ พร้อมเอกสารประกอบ ยื่นข้อเสนอด้วยตนเอง ที่ผู้อำนวยการกองกลาง ห้อง ๑๐๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ* เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ประกอบด้วย วุฒิบัตร และรายละเอียดหลักสูตรหรือโครงการที่ผ่านการอบรม ซึ่งระบุขอบข่ายเนื้อหาและระยะเวลาการฝึกอบรม

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: -B.A. (Public Administration), B.A.(English), B.B.A(Business and Information Technology). -M.S.(Human Resource Development). Position Profile: -Computer System Officer -Head, Institute Research and Information System, Planing Division. -Acting Director, Foreign Affairs Division. -Director, Central Affairs Division.