ประชุมบุคลากร ลูกจ้าง กองกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๓๐ ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมบุคลากร ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุม ๑๐๒  สาระสำคัญ

วาระแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และการส่งมอบงาน   มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง คือ  นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช นักจัดการงานทั่วไป และรองผู้อำนวยการกองกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   ในการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมและส่งมอบภาระงานในความรับผิดชอบ ต่อผู้อำนวยการกองกลาง

และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายใน  ให้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองกลาง  ในการนี้ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในและคณะ  ได้เดินทางมาส่งมอบบุคลากรและปรารภเพื่อให้เกิดกระบวนการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งมอบงานต่อไป

รก.ผอ.สนง.ตรวจสอบภายใน ส่งมอบบุคลากร ให้ ผอ.กองกลาง

นอกจากนี้  ยังมีบุคลากรใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๓ รูป  ประกอบด้วย

๑) พระปลัดโกมุท สุธีโร  นักทรัพยากรบุคคล

๒) พระมหาประยูร ธีรวโร  นักจัดการงานทั่วไป

๓) พระสุกิจ อัครมหาเสนาวงศ์  นักจัดการงานทั่วไป

 

๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคมและเมษายน ดังนี้

๑.๒.๑ การจัดกิจกรรมในโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สัญจร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม ๖ แห่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้กว่า ๓๐๐ รูป/คน

๑.๒.๒ สรุปผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  ช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัย โดย พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองชีพ จากนั้นมีการเสวนา การบริหารการเงินวิถีพุทธ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

๑.๒.๓ ผลการดำเนินงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ประจำเดือนมีนาคม และเมษายน

๑.๒.๔ ผลการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เดือนมีนาคม-เมษายน

– มีการดำเนินการ รับสมัคร บุคลากร ลูกจ้าง รวม ๓๕ อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

-การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

๑.๒.๕ สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานสารบรรณ มีการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการย้ายเครื่อง server และระบบการแนบไฟล์เอกสารใหม่  ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาปฏิบัติ  ในการนี้ได้มอบหมายให้คุณวรรณา นอกไธสง  เป็นผู้ประสานส่วนงาน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองกลาง  และมอบคุณสมคิดประสานเครื่องโน๊ตบุคสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

วาระพิจารณา

๑.การนำเข้า และตรวจสอบข้อมูลบุคลากรรายบุคคลในระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

๒.เตรียมดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.เตรียมดำเนินการโครงการสายอาชีพ

๔.เตรียมดำเนินการโครงการจัดการความรู้ระยะที่ ๒ สัมมนาทางวิชาการ และระยะที่ ๓  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

 

ข่าวโดย  ผู้อำนวยการกองกลาง

ภาพโดย anonymus

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.