ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัย ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่กำหนดดังนี้

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ทุกตำแหน่ง  ณ  ห้อง ประชุม ๓๐๓ อาคาร สำนักงานอธิการบดี

วันที่สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป

-สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามประกาศ  หมายเลข ๑

วันอังคารที่ ๑ และ วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

-สอบสัมภาษณ์บุคลากรและลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามประกาศ  หมายเลข ๒

 

ดาวน์โหลดประกาศ คลิก

๑.ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภทวิชาการ

๒.ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ บุคลากรและลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพฯ

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.