วันพฤหัส, มิถุนายน 27

มจร กลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้มหาวิทยาลัย มาเป็นประธานให้นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มส่วนงานภาคเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหาร ผู้ประสานงานจัดการความรู้จำนวน ๔๗ รูป/คน เข้าร่วม จาก ๖ ส่วนงาน  ประกอบด้วย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
จากนั้น ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐” โดยท่านได้ระบุถึงปัจจัยขับเคลื่อน ด้านปัจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้านปัจจัยภายใน คือพันธกิจของมหาวิทยาลัย แรงกดดันที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างและพัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา ๔.๐ ประกอบด้วย
๑.แผนพัฒนาบุคลากร มจร ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒.แผนแม่บทการจัดการความรู้ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

“ความรู้ – สิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ”
“Information plus experience to act upon”

เป้าหมายให้เกิดปัญญา ๓ ด้าน คือรู้รอบ รู้ลึก และแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม
โดยยึดแนวคำสอนของพระพุทธเจ้า
-เลิกละ สิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมา (ปหานปธาน)
-ระมัดระวัง ไม่กระทำผิดพลาดซ้ำรอยเดิม (สังวรปธาน)
-รักษาสิ่งดีงามที่เคยมีให้คงอยู่ (อนุรักขณาปธาน) และ
-ทำสิ่งดีให้เพิ่มพูนสม่ำเสมอ (ภาวนาปธาน)

ท่านได้เน้นย้ำเป้าหมายให้ส่วนงานเห็นความสำคัญและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม ๔ ด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านการบริการ และด้านการบริหารจัดการ มุ่งไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นผลผลิตตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.