วันอังคาร, ตุลาคม 20

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ดาวน์โหลด

๑.โครงการการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๑

๒.เอกสารประกอบการบรรยาย

-การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐

-การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.