วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม จำนวน 32 รูป/คน โดยผ่านกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ประเมิน วิพากย์ผลงาน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ของแต่ละส่วนงาน ตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

Share.

About Author

Educational profile: -B.A. (Public Administration), B.A.(English), B.B.A(Business and Information Technology). -M.S.(Human Resource Development). Position Profile: -Computer System Officer -Head, Institute Research and Information System, Planing Division. -Acting Director, Foreign Affairs Division. -Director, Central Affairs Division.