วันอังคาร, ตุลาคม 20

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรม จำนวน 32 รูป/คน โดยผ่านกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ประเมิน วิพากย์ผลงาน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนางาน ของแต่ละส่วนงาน ตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.